تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت‌سهامی حتمی است.

رجوع کنید به ماده ۱۳۵ قانون تجارت