ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.
۱- رئیس مرکز به عنوان رئیس
۲- معاون قضایی مرکز به عنوان عضو
۳- معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۴- معاون آمار و برنامه‌ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو
۵ - مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو
۶ - مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی
۷- مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۸ - مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو
۹- رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو
تبصره - این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

بعدی ❭