حقوق صاحبان اوراق قرضه

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

رجوع کنید به ماده ۵۳ قانون تجارت