انجام معاملات جدید توسط متصدیان تصفیه

اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

رجوع کنید به ماده ۲۰۸ قانون تجارت