مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می‌ پذیرد:
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ اجرائی و مقامات مجاز از طرف آنها.