الزام به تحصیل

ماده ۲۰

در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکـوم اخطار می‌شود طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتبـر مورد تایید قاضـی اجـرای احکام مبادرت به تحصیل کند.
تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

بعدی ❭