ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.

بعدی ❭