تاثیر قبولی شخص ثالث بر حقوق دارنده برات

بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها‌حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۲۴۰ قانون تجارت