مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی استخدامی افراد عبارتند از:
۱. درخواست کار، استخدام یا جذب
۲. اطلاعات پرونده گزینش
۳. اطلاعات معرف های شغلی
۴. گزارش های اداری یا ارباب رجوع یا مردمی درباره کارکنان (اعم از مدیران و کارمندان عادی)
۵. داده های حضور و غیاب کارکنان
۶. اطلاعات مربوط به مقامات و کارکنان موسسات عمومی در ایام مرخصی
۷. سوابق کیفری
۸. اطلاعات تخلف اداری/ انضباطی
۹. مساعدت های دریافتی از اداره
۱۰. پرونده ارزشیابی
۱۱. پرونده ارتقا
۱۲. کارت ها و شناسه های تشخیص هویت اداری
۱۳. پرونده سلامت
۱۴. اطلاعات پارکینگ