ماده ۵۳۲ قانون مدنی

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

بعدی ❭