عدم تحقق افزایش سرمایه برای تبدیل شرکت سهامی موجود در زمان تصویب ل.ا.ق.ت

در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده ۱۸۲ این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده۲۸۴ وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.

رجوع کنید به ماده ۲۹۳ قانون تجارت