جنایت بر میت و نداشتن دیه مقدر

هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌رسد.

رجوع کنید به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی