معامله شریک با مسئولیت محدود برای شرکت مختلط غیرسهامی

اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند. در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

رجوع کنید به ماده ۱۴۶ قانون تجارت