شرکت سهامی و جرم عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع عمومی

رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۲۵۵ قانون تجارت