تعهد دلال در نگهداری نمونه به هنگام فروش از روی نمونه

در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.

رجوع کنید به ماده ۳۴۰ قانون تجارت