ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

بعدی ❭