واریز وجوه دریافتی توسط مدیر تصفیه به صندوق عدلیه و شرط استرداد وجوه مزبور در امر ورشکستگی

وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

رجوع کنید به ماده ۴۶۰ قانون تجارت