ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی،در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود،نمی‌باشند.

بعدی ❭