حد نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری هیات مدیره در شرکت سهامی

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ‌گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۲۱ قانون تجارت