ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۶۸۰ قانون مدنی

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

بعدی ❭