ماده ۴۴۸ قانون مدنی

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

بعدی ❭