موسسات عمومی تنها در صورتی اجازه دسترسی به داده های شخصی را دارند که آن داده ها مستقیماً برای انجام وظایف آنها لازم باشد و بدون آن داده ها نتوانند وظایف خود را انجام دهند اعم از آنکه این داده ها نزد سایر موسسات عمومی یا خصوصی باشد یا از خود افراد یا سایر منابع تهیه شده باشد.