وظایف اولین هیات نظار در شرکت مختلط سهامی

اولین هیات نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱‌ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.

رجوع کنید به ماده ۱۶۶ قانون تجارت