هزینه تعقیب ورشکسته به تقلب به تقاضای دادستان و یکی از طلبکاران

راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.

رجوع کنید به ماده ۵۵۰ قانون تجارت