مسئولیت شرکای شرکت نسبی در تادیه قروض آن

اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.

رجوع کنید به ماده ۱۸۶ قانون تجارت