نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵

۵/۸/۹۲
۱۴۵۴/۹۲/۷
۱۰۳۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا درجرایم عمدی اجرای احکام کیفری می بایست محکومان را جهت درج درسوابق به اداره­ی تشخیص هویت معرفی واعزام کند یا خیر.
نظریه مشورتی:
براساس ماده ۱آئین نامه سجل قضائی مصوب ۲/۱۱/۸۴ در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل ومستقّر می شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی وسجل قضائی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و براساس تبصره ۱این ماده دفتر یاد شده مستخرجه امور ذکر شده در ماده ۳را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در شهرستان صادر شده جمع آوری وحفظ می کند واستعلام ازاین دفتر برابر ماده ۱۷امکان پذیراست در مقرّرات موضوعه متن قانونی که برای ارسال سوابق به اداره تشخیص هویت تکلیفی مقرّر نموده باشد وجود ندارد، بدیهی است اگر این اداره برابر ماده ۱۷یاد شده سوابقی را استعلام نماید برهمین اساس اقدام می شود ودر هر حال اعزام محکومان پس از محکومیت صرفاً برای درج سوابق و انگشت نگاری وجهی ندارد.