ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

در هر حوزه قضایی، واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
تبصره ـ در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان، دفتری به نام «دفتر تامین امنیت شهود و مطلعان» تاسیس خواهد شد، تا با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام وظیفه نماید.

بعدی ❭