نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

۴/۶/۹۲
۱۰۵۴/۹۲/۷
۷۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا درخصوص ایراد ضرب وجرح عمدی برای تعیین مجازات نیاز به رعایت شرایط ماده ۶۱۴ می باشد یا خیر جایگاه تبصره ۲ ماده ۲۶۹ کجاست؟ آیا در مورد ضرب و جرح جنبه عمدی درنظر گرفته شده یا صرفا مطالبه دیه آن هم در صورت درخواست مجنی علیه می باشد.
نظریه مشورتی:
تعزیر مقرر درماده ۴۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده یعنی" موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد،‌ بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تعییر رنگ پوست وتورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج درماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵نیست وبه طورکلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ویا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است. ضمناً با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۶۹آن قانون وتبصره های آن نییز منسوخ است.