ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

مدیر یا مدیران مسوول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

بعدی ❭