(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۲۳)- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (۴/۸۰۰/۰۰۰) ریال برای هر رأس بز محکوم می‌ شود.