لزوم ثبت شرکت

ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

رجوع کنید به ماده ۱۹۵ قانون تجارت