به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.