تقارن روز آخر مهلت اعتراض عدم تادیه با تعطیلی

اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

رجوع کنید به ماده ۲۸۱ قانون تجارت