ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

در صورت فوت بیمه شده باز نشسته یا از کار افتاده، همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که حق بیمه یک سال، متضمن پرداخت حق بیمه نود روز در آخرین سال حیات را پرداخته باشد بازماندگان وی (همسر، فرزندان، پدر یا مادر او درصورتی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۰) این آیین نامه باشند) استحقاق دریافت صد در صد مستمری استحقاقی او را به عنوان مستمری بازماندگان خواهند داشت .
تبصره . منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت اوست ، درمورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری و قبل از برقراری مستمری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از کارافتادگی که طبق این آیین نامه قابل احتساب و پرداخت است .

بعدی ❭