قائم‌مقامی قانونی مدیر تصفیه در دعاوی مالی ورشکسته

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۴۱۹ قانون تجارت