اقدامات مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به‌هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۲۸۰ قانون تجارت