در عقود و معاملات و الزامات‌

مبحث دوم - در اهلیت طرفین [ ماده 210 تا ماده 213 ]
مبحث سوم - در مورد معامله [ ماده 214 تا ماده 216 ]
مبحث چهارم - در جهت معامله [ ماده 217 تا ماده 218 مکرر ]
مبحث اول - در قواعد عمومی‌ [ ماده 219 تا ماده 225 ]
مبحث اول - در اقسام شرط [ ماده 232 تا ماده 234 ]
مبحث دوم - در احکام شرط [ ماده 235 تا ماده 246 ]
مبحث اول - در وفای به عهد [ ماده 265 تا ماده 282 ]
مبحث دوم - در اقاله [ ماده 283 تا ماده 288 ]
مبحث سوم - در ابرا [ ماده 289 تا ماده 291 ]
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد [ ماده 292 تا ماده 293 ]
مبحث پنجم - در تهاتر [ ماده 294 تا ماده 299 ]
فصل اول - در کلیات [ ماده 301 تا ماده 306 ]
مبحث اول - در غصب [ ماده 308 تا ماده 327 ]
مبحث دوم - در اتلاف [ ماده 328 تا ماده 330 ]
مبحث سوم - در تسبیب [ ماده 331 تا ماده 335 ]
مبحث چهارم - در استیفا [ ماده 336 تا ماده 337 ]
مبحث اول - در احکام بیع [ ماده 338 تا ماده 344 ]
مبحث دوم - در طرفین معامله [ ماده 345 تا ماده 347 ]
مبحث سوم - در مبیع [ ماده 348 تا ماده 361 ]
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن [ ماده 363 تا ماده 366 ]
فقره دوم - در تسلیم [ ماده 367 تا ماده 389 ]
فقره سوم - در ضمان درک [ ماده 390 تا ماده 393 ]
فقره چهارم - در تادیه ثمن [ ماده 394 تا ماده 395 ]
سوم - در خیار شرط [ ماده 399 تا ماده 401 ]
چهارم - در خیار تأخیر ثمن [ ماده 402 تا ماده 409 ]
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف [ ماده 410 تا ماده 415 ]
ششم - در خیار غبن [ ماده 416 تا ماده 421 ]
هفتم - در خیار عیب [ ماده 422 تا ماده 437 ]
هشتم - در خیار تدلیس [ ماده 438 تا ماده 440 ]
نهم - در خیار تبعض صفقه [ ماده 441 تا ماده 443 ]
فصل دوم - در بیع شرط [ ماده 458 تا ماده 463 ]
فصل سوم - در معاوضه [ ماده 464 تا ماده 465 ]
فصل چهارم - در اجاره [ ماده 466 تا ماده 467 ]
مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا [ ماده 468 تا ماده 506 ]
مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات [ ماده 507 تا ماده 511 ]
مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص [ ماده 512 تا ماده 513 ]
مبحث اول - در مزارعه [ ماده 518 تا ماده 542 ]
مبحث دوم - در مساقات [ ماده 543 تا ماده 545 ]
فصل ششم - در مضاربه [ ماده 546 تا ماده 560 ]
فصل هفتم - در جعاله [ ماده 561 تا ماده 570 ]
مبحث اول - در احکام شرکت [ ماده 571 تا ماده 588 ]
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت [ ماده 589 تا ماده 606 ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده 607 تا ماده 611 ]
مبحث دوم - در تعهدات امین [ ماده 612 تا ماده 632 ]
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار [ ماده 633 تا ماده 634 ]
فصل دهم - در عاریه [ ماده 635 تا ماده 647 ]
فصل یازدهم - در قرض [ ماده 648 تا ماده 653 ]
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی [ ماده 654 تا ماده 655 ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده 656 تا ماده 665 ]
مبحث دوم - در تعهدات وکیل [ ماده 666 تا ماده 673 ]
مبحث سوم - در تعهدات موکل [ ماده 674 تا ماده 677 ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده 684 تا ماده 697 ]
فصل پانزدهم - در حواله [ ماده 724 تا ماده 733 ]
فصل شانزدهم - در کفالت [ ماده 734 تا ماده 751 ]
فصل هفدهم - در صلح [ ماده 752 تا ماده 770 ]
فصل هجدهم - در رهن [ ماده 771 تا ماده 794 ]
فصل نوزدهم - در هبه [ ماده 795 تا ماده 807 ]
بعدی ❭