ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بعدی ❭