شرکت سهامی و تعویض گواهینامه موقت سهام با اوراق سهام بانام یا بی‌نام

در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۰ قانون تجارت