عدم دریافت وجه حاصل از فروش مال مرهونه به واسطه تقدم سایر طلبکاران ورشکسته

اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.

رجوع کنید به ماده ۵۲۱ قانون تجارت