ماده ۲۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات، مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد .

بعدی ❭