اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

بعدی ❭