ماده ۱۸۴ قانون دریایی

انواع خسارات دریائی
‌خسارات دریائی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص.

بعدی ❭