ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع، نیست.

بعدی ❭