ماده ۱۲۷ قانون مدنی

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بعدی ❭