اعمال مقررات ق.ت در مورد شرکت تضامنی در رابطه با شرکت نسبی

مفاد ماده ۱۲۶ (‌جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است.

رجوع کنید به ماده ۱۸۹ قانون تجارت