هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۴ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

۱. تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۱، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی درصورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای معادل جدول زیر تعیین می‌گردد:

ردیف مقطع تحصیلی تعرفه بخش دولتی (ریال) تعرفه بخش عمومی غیردولتی (ریال) تعرفه بخش خیریه و موقوفه (ریال) تعرفه بخش خصوصی (ریال)
۱ کارشناسی ارشد ۶۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۱/۲۲۰/۰۰۰ ۱/۷۶۰/۰۰۰
۲ دکتری ۷۰۰/۰۰۰ ۹۳۰/۰۰۰ ۱/۴۴۰/۰۰۰ ۲/۰۷۰/۰۰۰


۲. تعرفه‌های مربوط برای چهل و پنج (۴۵) دقیقه خدمت می‌باشد.
۳. بر اساس سوابق حرفه‌ای، از زمان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با سابقه کار بالای پانزده (۱۵) سال، پانزده درصد (٪۱۵) به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

محمد مخبر - معاون‌اول رئیس‌جمهور