تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی

تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.

رجوع کنید به ماده ۳۹۶ قانون تجارت