ماده ۵۱ قانون ثبت احوال

(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - هرکس عالما عامدا پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ایاز ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

بعدی ❭