وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد ‌نمود.
کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.